Zadania samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy:

 1. opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach;

 2. pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;

 3. udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie;

 4. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe;

 5. udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;

 6. kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, któremu marszałek województwa zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych;

 7. realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy;

 8. rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;

 9. ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych;

 10. inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;

 11. inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;

 12. opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia;

 13. inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

 14. współdziałanie z powiatowymi radami rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;

 15. współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i Integracja oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym;

 16. współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczeń podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywani i aktualizacji informacji zawodowych;

 17. przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;

 18. wydawanie decyzji w sprawach o:

  a)  uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu osoby bezrobotnej,

  b)  przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń nie wynikających z zawartych umów,

  c)  obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,

  d)  odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46, oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w art. 76 ust. 7a,

 19. realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 2 lit. a-c oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8a,

 20. realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 2 lit. a-c, w szczególności przez:

  - realizowanie zadań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym spraw pracy, samorządami oraz innymi podmiotami uprawnionymi do realizacji  działań sieci EURES,

  - realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na terenie działania tych partnerstw,

 21. realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi;

 22. badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;

 23. realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium, Rzeczypospolitej Polskiej;

 24. organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy;

 25. opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;

 26. realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;

 27. inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach prowadzonych przez urzędy pracy;

 28. organizacja i realizowanie programów specjalnych;

 29. realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego z wojewódzkim urzędem pracy;

 30. przetwarzanie informacji o bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemcach zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 31. współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych na podstawie art. 4 ust. 4;

 32. inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.
 
Zadania określone w odrębnych przepisach, a w szczególności:

a) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań
na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

 - rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,

 - przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;

b) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób,

c) aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych,

d) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne,

e) kierowanie do pracy inwalidów wojennych oraz uczestników zajęć Centrum Integracji Społecznej w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego,

f) realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j.Dz. U. z 2016 r poz. 1808 z późn. zm.).

Wytworzył: Migracja BIP (1 września 2010)
Opublikował: Grzegorz Zboiński (1 września 2010, 11:37:00)

Ostatnia zmiana: Zboiński Grzegorz (2 lipca 2018, 12:00:25)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5992

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij