PRACE INTERWENCYJNE

Pliki do pobrania:


ZASADY dotyczące wydatkowania środków funduszu pracy na organizację prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim (58kB) pdf


PRACE INTERWENCYJNE


Podstawa prawna:

 1. Art. 51, 56 oraz 59 ustawy* z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 645 z późniejszymi zmianami).

 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. z 2014 roku Poz. 864).

 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 59, poz.404 – z późniejszymi zmianami).

 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

 5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).

 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27.06.2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.Urz.UE L 190 z 28.06.2014, str. 45).


Prace interwencyjne polegają na refundacji przez urząd pracy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych przez pracodawcę bezrobotnych jeżeli zatrudnienie to zostało poprzedzone podpisaniem umowy ze Starostą i mają na celu wsparcie bezrobotnych.


Składki na ubezpieczenia społeczne – oznacza to składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, finansowane ze środków własnych płatnika tych składek.


Pracodawca składa wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych do wybranego powiatowego urzędu pracy.


Pomoc publiczna w ramach prac interwencyjnych jest pomocą publiczną udzielaną na zasadach pomocy de minimis .


Pułap pomocy de minimis, którą jedno przedsiębiorstwo może otrzymać przez okres trzech ostatnich lat nie może przekroczyć 200 000 EUR.

W przypadku prowadzenia działalności w sektorze transportu drogowego towarów pułap pomocy w okresie trzech ostatnich lat nie może przekroczyć 100 000 EUR .


Organizatorem prac interwencyjnych może być pracodawca czyli zgodnie z brzmieniem ustawy jest to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej a także osoba fizyczna, jeżeli:

 • nie zalega z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych,

 • innym podmiotom gospodarczym realizującym te same zadania jak wykonywane u tego pracodawcy przez skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych nie zagraża z tego powodu likwidacja lub upadłość,


Zgodnie z art. 51 ustawy* prace interwencyjne mogą być organizowane przez okres:

 • do 6 miesięcy – refundacja wynagrodzenia do wysokości kwoty zasiłku dla bezrobotnych + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,

 • do 6 miesięcy na co najmniej ½ etatu – refundacja wynagrodzenia do wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,

 • do 12 miesięcy – refundacja wynagrodzenia za co drugi miesiąc do wysokości minimalnego wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Po upływie powyższych okresów pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudniania bezrobotnego przez okres 3 miesięcy.


Zgodnie z art. 56 ustawy* prace interwencyjne mogą być organizowane przez okres:

 • do 12 miesięcy – refundacja wynagrodzenia do wysokości kwoty zasiłku dla bezrobotnych + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,

 • do 18 miesięcy – refundacja wynagrodzenia za co drugi miesiąc do wysokości minimalnego wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,

Po upływie powyższych okresów pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudniania bezrobotnego przez okres 6 miesięcy.


Zgodnie z art. 59 ustawy* prace interwencyjne mogą być organizowane wyłącznie dla osób powyżej 50 roku życia przez okres:

 • do 24 miesięcy – refundacja co miesiąc,

 • do 4 lat – refundacja za co drugi miesiąc,

Po upływie powyższych okresów pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudniania bezrobotnego przez okres 6 miesięcy.

Kwota refundacji uzależniona jest od warunków koniecznych do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego. Bezrobotni którzy:

 • spełniają warunki do nabycia świadczenia przedemerytalnego – refundacja do wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia,

 • nie spełniają warunków do nabycia świadczenia przedemerytalnego – refundacja do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia,


W przypadku:

 • niewywiązania się pracodawcy z warunku utrzymania w zatrudnieniu pracownika po okresie refundacji przez okres 3 lub 6 miesięcy,

 • złożenia niezgodnych z prawdą informacji zawartych we wniosku o zorganizowanie prac interwencyjnych,

 • złożenia niezgodnych z prawdą informacji, zaświadczeń lub oświadczeń zawartych w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

 • naruszenie innych warunków umowy,

powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.


W przypadku : - rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego,

- rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 52 KP,

- wygaśnięcia stosunku pracy,

w trakcie okresu objętego refundacją albo w trakcie okresu zatrudniania po okresie refundacji starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.


W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy.


Wnioski o organizację prac interwencyjnych można otrzymać oraz składać w pokoju nr 22

Szczegółowe informacje pod nr tel. 55-246-95-45Wytworzył: Migracja BIP (21 lutego 2011)
Opublikował: Grzegorz Zboiński (21 lutego 2011, 07:52:14)

Ostatnia zmiana: Zboiński Grzegorz (31 stycznia 2017, 12:53:26)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8813

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij