Zadania Realizowane Przez Powiatowy Urząd Pracy

Zadania samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy:

1) opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach;

2) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań
z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;

3) udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie;

4) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;

5) udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową;

6) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;

7) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;

8) inicjowanie i wspieranie metodyczne tworzenia klubów pracy działających w innych niż powiatowe urzędy pracy instytucjach i organizacjach;

9) inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;

10) inicjowanie i wspieranie metodyczne tworzenia klubów pracy działających w innych niż powiatowy urząd pracy instytucjach i organizacjach;

11) inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;

12) opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia;

13) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

14) współdziałanie z powiatową radą zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;

15) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów;

16) współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczeń podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywani i aktualizacji informacji zawodowych oraz innych zasobów informacji dotyczących lokalnego rynku pracy przydatnych w poszukiwaniu pracy;

17) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;

18) wydawanie decyzji w sprawach o:

a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu osoby bezrobotnej,

b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń nie wynikających z zawartych umów,

c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,

d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46, oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w art. 76 ust. 7a,

19) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 2 lit. a-c w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8 ust.1 pkt. 8 lit. C,

20) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 2 lit. a-c, w szczególności przez:

- realizowanie zadań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym spraw

pracy, samorządami wojewódzkimi, związkami zawodowymi
organizacjami
pracodawców,

- realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych

EURES na terenie działania tych partnerstw,

21) realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi;

22) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku
z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca;

23) organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy;

24) opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;

25) realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;

26) organizacja i realizowanie programów specjalnych;

27) udostępnienie informacji o osobach zarejestrowanych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie, innym instytucjom rynku pracy lub podmiotom, o których mowa w art.24 ust.1 oraz innym podmiotom publicznym albo podmiotom nie będącym podmiotami publicznymi, realizującym zadania publiczne na podstawie przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji;

28) współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych na podstawie art. 4 ust. 4;

29) inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.

2. Zadania określone w odrębnych przepisach, a w szczególności:

a) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań
na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

- rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,

- przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;

b) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz

c) osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób,

d) aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych,

e) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne,

f) opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby bezrobotne posiadające prawo do zasiłku dla bezrobotnych,

g) kierowanie do pracy inwalidów wojennych oraz uczestników zajęć Centrum Integracji Społecznej w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego,

h) realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007r Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).


Wytworzył: Migracja BIP (1 września 2010)
Opublikował: Grzegorz Zboiński (1 września 2010, 11:37:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5785

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij