BON ZATRUDNIENIOWY

Podstawa prawna:
  • Art. 66m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2015.149 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 59, poz.404 – z późniejszymi zmianami).
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 379 z 28.12.2006, str.5),
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20.12.2007r. w sprawiestosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz.Urz.UE L 337 z 21.12.2007, str.35),
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24.07.2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str.6) w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa.
Definicja : Bon zatrudnieniowy polega na przyznaniu pracodawcy* refundacji za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia jeżeli zatrudnienie to zostało poprzedzone podpisaniem umowy ze Starostą.
Refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w ramach bonu zatrudnieniowego przysługuje przez okres 12 miesięcy w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych za każdego skierowanego bezrobotnego. Po upływie tego okresu pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudniania bezrobotnego przez okres 6 miesięcy.

*Pracodawca – oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.

Pomoc publiczna w ramach bonu zatrudnieniowego jest pomocą publiczną udzielaną na zasadach pomocy de minimis.

Łączna kwota udzielonej pomocy publicznej na zasadach de minimis jednemu przedsiębiorcy przez okres trzech lat nie może przekroczyć 200 000 EUR.

Przypadki wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy:

1. W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę z bezrobotnym w trakcie przysługiwania refundacji w ramach bonu zatrudnieniowego pracodawca zwraca wszystkie otrzymane środki wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji.

2. W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres refundacji oraz przez co najmniej połowę wymaganego okresu 6 miesięcy zatrudnienia po upływie refundacji pracodawca zwraca otrzymane środki wraz z odsetkami ustawowymi proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia.

3. W przypadku rozwiązania umowy o pracę:
  • przez skierowanego bezrobotnego,
  • przez pracodawcę na podstawie art. 52 KP (m.in. ciężkie zawinione naruszenie obowiązków przez pracownika),
  • wygaśnięcie umowy o pracę
w trakcie przysługiwania refundacji albo przed upływem okresu 6 miesięcy po okresie refundacji pracodawca nie zwraca otrzymanych środków.

Wnioski o bon zatrudnieniowy można otrzymać oraz składać w pokoju nr 22.

Wytworzył: Mariola Krauz (4 czerwca 2014)
Opublikował: Zboiński Grzegorz (4 czerwca 2014, 11:58:03)

Ostatnia zmiana: Zboiński Grzegorz (21 maja 2015, 08:14:19)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1238

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij