Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy

Ze środków Funduszu Pracy oraz środków Unii Europejskiej mogą być finansowane pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy. 

Rozpatrywanie wniosków oraz zawieranie umów w sprawie udzielania pożyczek na utworzenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, należeć będzie do zadań pośredników finansowych wybranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Wzory wniosków o udzielenie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz inne niezbędne dokumenty opracowane zostaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Pożyczka może być udzielona:
  1. Podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą;
  2. Osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego, lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, zatrudniającym w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu , co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy;
  3. Niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole;
  4. Żłobkom lub klubom dziecięcym tworzonym i prowadzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Aby ubiegać się o pożyczkę wyżej wymienione podmioty nie mogą:
  1. zalegać ze spłatą rat pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy;
  2. zalegać z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  3. zalegać z opłacaniem innych danin publicznych;
  4. być karanym w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu; 
Pożyczka udzielana jest na wniosek wyżej wymienionego podmiotu, po przedstawieniu kosztorysu dotyczącego tworzonego stanowiska pracy, w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zatrudniania osoby bezrobotnej przez okres 12 miesięcy. 
Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 3 lata. Pożyczkobiorcy nie przysługuje prawo do karencji w spłacie pożyczki. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi, w skali roku, 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. 

Tworzone stanowisko pracy nie może być jednocześnie finansowane w ramach pożyczki i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. 

Formą zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielonej pożyczki jest weksel własny in blanco i poręczenie 2 osób fizycznych. W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego zamiast poręczenia 2 osób fizycznych może być ustanowione inne zabezpieczenie. 
Podstawą rozliczenie udzielonej pożyczki są opłacone faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe. 
W przypadku naruszenia warunków umowy pożyczki, bądź zatrudniania osoby bezrobotnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy, pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu niespłaconej kwoty pożyczki wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymanej pożyczki w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wezwania do jej zwrotu.

Wytworzył: Izabela Linsztet (30 maja 2014)
Opublikował: Zboiński Grzegorz (30 maja 2014, 13:53:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1844

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij