ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE

ŚWIADCZENIE  AKTYWIZACYJNE

Podstawa prawna:
 • Art. 60b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2015.149 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 59, poz.404 – z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 379 z 28.12.2006, str.5),
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20.12.2007r. w sprawiestosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz.Urz.UE L 337 z 21.12.2007, str.35),
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24.07.2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str.6) w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa.
Definicja :
Świadczenie aktywizacyjne polega na przyznaniu pracodawcy* środków finansowych za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy bezrobotnych (określonych poniżej) jeżeli zatrudnienie to zostało poprzedzone podpisaniem umowy ze Starostą.

Skierowane do wykonywania zatrudnienia w ramach świadczenia aktywizacyjnego mogą być osoby bezrobotne :
 • rodzice powracający na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka, którzy w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotni zrezygnowali     z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka,
 • sprawujący opiekę nad osobą zależną powracający na rynek pracy po przerwie związanej z koniecznością opieki nad osobą zależną, którzy w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotni zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad osobą zależną.
Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres :
 • 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego. Po upływie tego okresu pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudniania bezrobotnego przez okres 6 miesięcy.
 • 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego. Po upływie tego okresu pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudniania bezrobotnego przez okres 9 miesięcy.
*Pracodawca - oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.

Pomoc publiczna w ramach świadczenia aktywizacyjnego jest pomocą publiczną udzielaną na zasadach pomocy de minimis .

Łączna kwota udzielonej pomocy publicznej na zasadach de minimis jednemu przedsiębiorcy przez okres trzech lat nie może przekroczyć 200 000 EUR.


Przypadki wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy:

1. W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę z bezrobotnym w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego lub niewywiązania się z warunku dalszego zatrudniania bezrobotnego przez okres 6 lub 9 miesięcy po upływie świadczenia aktywizacyjnego pracodawca zwraca wszystkie środki wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

2. W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania świadczenia aktywizacyjnego oraz przez co najmniej połowę wymaganego okresu utrzymania zatrudnienia po upływie świadczenia pracodawca zwraca 50% łącznej kwoty środków w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

3. W przypadku rozwiązania umowy o pracę:
 • przez skierowanego bezrobotnego,
 • przez pracodawcę na podstawie art. 52 KP (m.in. ciężkie zawinione naruszenie obowiązków przez pracownika), 
 • wygaśnięcie umowy o pracę
w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego albo przed upływem okresu 6 lub 9 miesięcy starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

4. W przypadku odmowy przyjęcia kolejnego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca zwraca wszystkie otrzymane środki wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

5. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca otrzymanych środków. 

Wytworzył: Mariola Krauz (2 czerwca 2014)
Opublikował: Zboiński Grzegorz (2 czerwca 2014, 13:48:58)

Ostatnia zmiana: Zboiński Grzegorz (10 stycznia 2017, 09:57:08)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2120

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij